Poplatníci daně (§ 4)

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která:
 

  • je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu
  • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášený z registru vozidel

 
Poplatníkem je také:
 

  • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla
  • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v § 2 odst. 1
  • stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí

 
Pokud je u stejného vozidla více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.