Sazby daně

 

§ 6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3

1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3

1 800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3

2 400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3

3 000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3

3 600 Kč

nad 3000 cm3

4 200 Kč

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

při počtu náprav hmotnosti  
1 náprava    
  do 1 tuny 1 800 Kč
  nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
  nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
  nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč
  nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč
  nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč
  nad 8 t 9 600 Kč
2 nápravy    
  do 1 tuny 1 800 Kč
  nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
  nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
  nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč
  nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč
  nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč
  nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč
  nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč
  nad 11 t do 12 t 10 800 Kč
  nad 12 t do 13 t 12 600 Kč
  nad 13 t do 14 t 14 700 Kč
  nad 14 t do 15 t 16 500 Kč
  nad 15 t do 18 t 23 700 Kč
  nad 18 t do 21 t 29 100 Kč
  nad 21 t do 24 t 35 100 Kč
  nad 24 t do 27 t 40 500 Kč
  nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy    
  do 1 t 1 800 Kč
  nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
  nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč
  nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč
  nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč
  nad 11 t do 13 t 8 400 Kč
  nad 13 t do 15 t 10 500 Kč
  nad 15 t do 17 t 13 200 Kč
  nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
  nad 19 t do 21 t 17 400 Kč
  nad 21 t do 23 t 21 300 Kč
  nad 23 t do 26 t 27 300 Kč
  nad 26 t do 31 t 36 600 Kč
  nad 31 t do 36 t 43 500 Kč
  nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více náprav    
  do 18 t 8 400 Kč
  nad 18 t do 21 t 10 500 Kč
  nad 21 t do 23 t 14 100 Kč
  nad 23 t do 25 t 17 700 Kč
  nad 25 t do 27 t 22 200 Kč
  nad 27 t do 29 t 28 200 Kč
  nad 29 t do 32 t 33 300 Kč
  nad 32 t do 36 t 39 300 Kč
  nad 36 t 44 100 Kč

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

 
 
 

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž

1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo

2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.